FARKLI BİR YOLDAN VERİTABANI YEDEKLEME!

FARKLI BİR YOLDAN VERİTABANI YEDEKLEME!

Microsoft SQL Server veritabanınızı, yazacağınız sorgular ile yedeklemenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazımızda sizinle örnek bir veritabanı yedekleme Stored Procedure (SP) paylaşıyoruz.

Hiç istediğiniz veritabanını bir Stored Procedure yardımıyla yedeklemek istediniz mi? Ya da birkaç satır SQL cümlesi yazıp bunu çeşitli iş tanımlarıyla otomatik hale getirmek? Evet, bu kesinlikle mümkün! Bu yazımızda sizinle bu işi tam anlamıyla yapacak bir Stored Procedure kod paylaşımı yapıyoruz.

Stored Procedure özelliklerine ek olarak, alınacak yedeğin FULL veya DIFFERENTIAL olmak üzere ayarlamanız mümkün. İlgili SP'yi kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenleyerek işinizi fazlasıyla kolaylaştırabilirsiniz!

Bol şans!

 

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
 
-- =============================================
-- Description: Backs up single database
-- Parameter1: databaseName 
-- Parameter2: backupType F=full, D=differential, L=log
-- Parameter3: backup file location
-- =============================================

ALTER PROCEDURE [DBA].[DO_DATABASE_BACKUP_SINGLE]
(
  @databaseName sysname = null,
  @backupType CHAR(1),
  @backupLocation nvarchar(200) OUTPUT,
	@backupNameOut nvarchar(200) OUTPUT
)
AS 
 
    SET NOCOUNT ON;

		SET @backupLocation = 'C:SqlBackups'
      
      DECLARE @DBs TABLE
      (
         ID int IDENTITY PRIMARY KEY,
         DBNAME nvarchar(500)
      )
      
       -- Pick out only databases which are online in case ALL databases are chosen to be backed up
       -- If specific database is chosen to be backed up only pick that out from @DBs
      INSERT INTO @DBs (DBNAME)
      SELECT Name FROM master.sys.databases
      where state=0
      AND name=@DatabaseName
      OR @DatabaseName IS NULL
      ORDER BY Name
      
      -- Filter out databases which do not need to backed up
      IF @backupType='F'
         BEGIN
         DELETE @DBs where DBNAME IN ('tempdb','Northwind','pubs','AdventureWorks')
         END
      ELSE IF @backupType='D'
         BEGIN
         DELETE @DBs where DBNAME IN ('tempdb','Northwind','pubs','master','AdventureWorks')
         END
      ELSE IF @backupType='L'
         BEGIN
         DELETE @DBs where DBNAME IN ('tempdb','Northwind','pubs','master','AdventureWorks')
         END
      ELSE
         BEGIN
         RETURN
         END
      
      -- Declare variables
      DECLARE @BackupName varchar(100)
      DECLARE @BackupFile varchar(100)
      DECLARE @DBNAME varchar(300)
      DECLARE @sqlCommand NVARCHAR(1000) 
    DECLARE @dateTime NVARCHAR(20)
      DECLARE @Loop int         
            
      -- Loop through the databases one by one
      SELECT @Loop = min(ID) FROM @DBs
 
   WHILE @Loop IS NOT NULL
   BEGIN
 
-- Database Names have to be in [dbname] format since some have - or _ in their name
   SET @DBNAME = '['+(SELECT DBNAME FROM @DBs WHERE ID = @Loop)+']'
 
-- Set the current date and time n yyyyhhmmss format
   SET @dateTime = REPLACE(CONVERT(VARCHAR, GETDATE(),101),'/','') + '_' + REPLACE(CONVERT(VARCHAR, GETDATE(),108),':','') 
 
-- Create backup filename in pathfilename.extension format for full,diff and log backups
   IF @backupType = 'F'
      SET @BackupFile = @backupLocation+REPLACE(REPLACE(@DBNAME, '[',''),']','')+ '_FULL_'+ @dateTime+ '.BAK'
   ELSE IF @backupType = 'D'
      SET @BackupFile = @backupLocation+REPLACE(REPLACE(@DBNAME, '[',''),']','')+ '_DIFF_'+ @dateTime+ '.BAK'
   ELSE IF @backupType = 'L'
      SET @BackupFile = @backupLocation+REPLACE(REPLACE(@DBNAME, '[',''),']','')+ '_LOG_'+ @dateTime+ '.TRN'
 
-- Provide the backup a name for storing in the media
   IF @backupType = 'F'
      SET @BackupName = REPLACE(REPLACE(@DBNAME,'[',''),']','') +' full backup for '+ @dateTime
   IF @backupType = 'D'
      SET @BackupName = REPLACE(REPLACE(@DBNAME,'[',''),']','') +' differential backup for '+ @dateTime
   IF @backupType = 'L'
      SET @BackupName = REPLACE(REPLACE(@DBNAME,'[',''),']','') +' log backup for '+ @dateTime
 
-- Generate the dynamic SQL command to be executed
 
    IF @backupType = 'F' 
         BEGIN
        SET @sqlCommand = 'BACKUP DATABASE ' +@DBNAME+ ' TO DISK = '''+@BackupFile+ ''' WITH INIT, NAME= ''' +@BackupName+''', NOSKIP, NOFORMAT'
         END
    IF @backupType = 'D'
         BEGIN
        SET @sqlCommand = 'BACKUP DATABASE ' +@DBNAME+ ' TO DISK = '''+@BackupFile+ ''' WITH DIFFERENTIAL, INIT, NAME= ''' +@BackupName+''', NOSKIP, NOFORMAT'    
         END
    IF @backupType = 'L' 
         BEGIN
        SET @sqlCommand = 'BACKUP LOG ' +@DBNAME+ ' TO DISK = '''+@BackupFile+ ''' WITH INIT, NAME= ''' +@BackupName+''', NOSKIP, NOFORMAT'    
         END
 
	  --Execute the generated SQL command
	  EXEC(@sqlCommand)
		
		SET @backupNameOut = @BackupName
		SET @backupLocation =@BackupFile 

-- Goto the next database
SELECT @Loop = min(ID) FROM @DBs where ID>@Loop
 
END